Dačického dům pro školáky Program pro školy II. stupně ZŠ

Dva edukační programy jsou i v tomto případě spojitelné do jednoho celku. Dětem pomocí moderního videomappingu ukážeme stavbu chrámu sv. Barbory, na modelových stavebnicích představíme jak měly některé památky původně vypadat, děti si uvědomí, proč je důležité památky chránit. Výukový program UNESCO je zaměřen na poslání a činnost této organizace.

Barbořina stříbrná pokladnice, bouřlivák Dačický a kosti kam se podíváš.

Kutná Hora jako bývalé královské horní město je dnes významnou památkově chráněnou rezervací. Je jedinou památkou UNESCO ve středočeském kraji a je ceněna pro svůj charakter a historii dolování stříbrné rudy, jehož počátky sahají do poloviny 13. století. Rozmach Kutné Hory nastal následně a vydržel přibližně 300 let.

Cílem tohoto výukového programu je srozumitelnou formou přiblížit žákům historický vývoj města, a to prostřednictvím velkoformátového tabletového stolu, ve kterém se vrství interaktivní zdrojové mapy. Průvodce poznáním historie a unikátních památek bude renesanční bouřlivák a kronikář Mikuláš Dačický.

Chrám sv. Barbory byl výrazem bohatství hornického města a dnes je jeho hlavním symbolem. Videomapping na model chrámu žákům objasní složitou a dlouhodobou stavební činnost.

Bohatství Kutné Hory skýtalo prostor pro ty nejsmělejší projekty, které však nakonec zůstaly nedokončeny. Jak měly některé památky původně vypadat, ukáží modelové stavebnice.

Nakonec se prostřednictvím podlahové projekce žáci "propadnou" do stříbrného dolu.

V dětském atelieru se žáci zaměří na rozpoznávání základních stavebních slohů, složí si podlahovou mapu z puzzlí a rozmístí památky v prostoru. Osvojí si základní prvky historických staveb a uvědomí si, proč máme památky chránit.

 • Tabletový stůl
 • Animovaný film
 • Videomapping na model chrámu sv. Barbory
 • Infopoint
 • Stavebnice nedokončených nebo zaniklých kutnohorských staveb
 • Modely památek a puzzlové mapy
 • Pracovní listy

UNESCO je, když…

Výukový program představí žákům Organizaci UNESCO, její poslání a činnost. Přiblíží dětem hmotné a nehmotné dědictví jednotlivých národů.

Videoprojekce ve sklepení domu bude inspirací k cestě za všemi památkami UNESCO v České republice a pomocí magnetické stavebnice a vlastního výtvarného dotvoření si zapamatují klíčové dominanty jednotlivých lokalit. Na puzzlové mapě si pak uvědomí jejich polohu v rámci České republiky.

Seznam UNESCO však od roku 2001 obsahuje Prohlášení mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva. Každý národ má své specifické nehmatatelné kulturní památky. Někde je to etnografická slavnost, hudební nástroj, tanec či národní pokrm. S jejich ochranou je místním obyvatelům nutné pomoci.

Česká republika má svůj vlastní seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Žáci si osvojí pojem tradice, poznají verbuňk i jízdu králů. I kutnohorsko má své regionální tradice a specifika, které musíme chránit.

 • Videoprojekce
 • Magnetická stěna
 • Modely památek a puzzlová mapa
 • Pracovní listy

ZS-UNESCO-je-kdyz.jpg

 

Vracíme se do středověku!

Edukační program probíhá formou přednášky kombinované s diskusí a je doprovázen promítáním relevantních obrázků.

Na úvod proběhne stručné seznámení s historií Kutné Hory s důrazem na 14. a 15. století. Poté bude následovat upozornění na klimatickou změnu, která nastala na začátku 14. století (počátek malé doby ledové) a její působení na myšlení lidí, ekonomickou, sociální a politickou situaci, neboť tato změna měla zásadní vliv na život v následujících stoletích.

Další část se bude věnovat konkrétním stránkám života v pozdním středověku – podoba a fungování tehdejších měst a vesnic, bydlení, móda, krášlení, hygiena, zdravotnictví, potraviny a jejich získávání, stravování, technický pokrok, řemesla, obchod, vzdělanost, válečnictví, právo, zábava, rodinný život.

Po ukončení této části programu bude následovat prohlídka Dačického domu.

Doba trvání programu je dvě hodiny, přičemž přednášková/diskusní část zabere přibližně hodinu a prohlídková část též.

K edukačnímu programu samozřejmě žáci obdrží pracovní list se základním shrnutím všech probraných informací.

Žili mezi námi…

Program probíhá formou práce ve skupinách a trvá dvě hodiny (samotný program přibližně hodinu a prohlídka Dačického domu přibližně hodinu).

Úvodem jsou žáci stručně seznámeni s historií Kutné Hory a následně plněním různých úkolů postupně odhalují životopisy vybraných osobností, které se v Kutné Hoře narodily, strávily zde část života, svou činností město významně ovlivnily či naopak město nějakým způsobem ovlivnilo je.

Na výběr je pět osobností: Mikuláš Dačický z Heslova, Jan Erazim Vocel, Jaroslav Vrchlický, Josef Kajetán Tyl, Karel Havlíček Borovský a každá skupina odhaluje životopis jedné z nich.

Skupinové úkoly, které žáci plní jsou luštění křížovky, skládání puzzle, anagramy, doplňování chybějících slov v textu, hledání slov ve slovní mřížce, hádání slov v tzv. „šibenici“ (tato aktivita za pomoci lektora a dotykové obrazovky). Slova i texty se vždy vztahují k vybrané osobnosti.

Životopisy osobností doplněné fotografiemi a pracovní listy, které obsahují stručné informace o všech prezentovaných osobnostech, dostanou účastníci s sebou.

Po skončení programu následuje prohlídka Dačického domu.

ZS-Barborina-stribrna-pokladnice.jpg

 

Cena programu

skupiny nad 10 dětí: 80,- Kč / dítě, pedagogický doprovod zdarma

Délka programu:
cca 90 min

Možnost objednání na každý všední den od 8.00 – 18.00 hod

Kontakt:
e-mail: objednavky@dacickehodum.cz
tel: 732 477 426

Extra nabídka Dačického domu

Při sloučení dvou programů je cena za oba programy 140 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma.

Během programů bude dětem nabídnuto pití.

Edukační program pro základní školy

Naše edukační programy navazují na Rámcové vzdělávací programy MŠMT ČR, které zdůrazňují nové strategie vzdělávání v provázanosti vzdělávacích oblastí – člověk a společnost, člověk a příroda, umění a kultura a vytváří průřezová témata – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova. To jsou také hlavní témata a principy organizace UNESCO a jsou jejím posláním.

Expozice v Dačického domě nabízí pedagogům skvělou příležitost k obohacení výuky dějepisu, výchovy k občanství, zeměpisu.

Návštěva Dačického domu může být pojata jako výchozí bod k návštěvě Kutné Hory, jako možný impuls k dalším projektům učitelů a jejich žáků nejen na téma UNESCO, ale také na téma historického, uměleckého a kulturního dědictví u nás.

 

Interaktivní programy můžete vyzkoušet na portále: https://www.veskole.cz/dumy/zakladni-skola-2-stupen/dacickeho-dum-pro-2-st-zs-3.

Chcete více informací nebo si objednat prohlídku?

Pošlete nám zprávu nebo nám zavolejte!