Partneři Dačického domu Naši partneři

Nadace Kutná Hora – památka UNESCO jako provozovatel Dačického domu úzce spolupracuje především se dvěma partnery. Na prvním místě je to Město Kutná Hora, jakožto zřizovatel nadace a příjemce dotace na obnovu a vybavení centra Dačického domu a za druhé Univerzitou Pardubice, která v domě každoročně pořádá řadu odborných výukových aktivit.

Město Kutná Hora

Co se Vám vybaví při vyslovení názvu města Kutná Hora?

  • dříve druhé město Českého království, odkud vytékal „stříbrný potok pražských grošů“?
  • město zapsané od roku 1995 na listinu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO?
  • město dvou katedrál s unikátně zachovaným historickým jádrem?
  • město, které Vám umožní nahlédnout do středověku?

Ano, to všechno je Kutná Hora – její historické jádro představuje architektonický skvost evropského významu: spolu s chrámem sv. Barbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci bylo v prosinci 1995 zapsáno do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Doby, kdy v kutné Hoře pobývali králové, jsou dávno pryč, pohasla sláva kutnohorských stříbrných dolů, docinkaly stříbrné groše, ražené ve Vlašském dvoře. Ale historie zde dýchá ze všech domů, kostelů, křivolakých uliček…

Kromě památkových objektů, muzeí a galerií však Kutná Hora nabízí příjemné restaurace se skvělou kuchyní, ubytování v příjemných penzionech a stylových hotelech v historické části města.

Přijměte naší pozvánku k návštěvě města, nazývaného kdysi pokladnicí a klenotem země! Přijeďte se přesvědčit, že Kutná Hora je skutečně jen jedna!

Další informace o městě Kutná Hora.

Univerzita Pardubice

Jediná vysokoškolská instituce univerzitního typu v Pardubickém kraji. Je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona. S téměř 10 tisíci studenty patří do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol.

„Moudrost je lepší než zlato a všechny poklady světa.“

Historie vysokého školství v Pardubicích započala krátce po skončení druhé světové války a je těsně svázána s rozvojem dopravní sítě, potravinářského, strojního a chemického průmyslu města a regionu. Během své více než šedesátileté existence se z jednooborově zaměřené vysoké školy stala moderní vzdělávací instituce univerzitního typu, která poskytuje vysoce kvalitní vzdělání srovnatelné se zahraničními vzdělávacími institucemi.

Poslání univerzity

Univerzita Pardubice plní roli vrcholného centra vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti, hraje klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti tím, že:

  • uchovává a rozhojňuje dosažené poznání a pěstuje činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost,
  • umožňuje v souladu s demokratickými principy přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti,
  • poskytuje další formy vzdělávání a umožňuje získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury a podílí se tak na celoživotním vzdělávání,
  • hraje aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní,
  • přispívá k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracuje s různými stupni státní správy a samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou,
  • rozvíjí mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci jako podstatný rozměr svých činností, podporuje společné projekty s obdobnými institucemi v zahraničí, vzájemné uznávání studia a diplomů, výměnu akademických pracovníků a studentů.

Univerzita na svých sedmi fakultách poskytuje vzdělání v přírodních, technických, společenskovědních, ekonomických, zdravotnických a uměleckých.

Další informace o Univerzitě Pardubice.

Další partneři

Mediální partner Kudy z nudy
Mediální partner Informuji

Chcete více informací nebo si objednat prohlídku?

Pošlete nám zprávu nebo nám zavolejte!